VÅRA AVTALSVILLKOR

1. AVTALETS OMFATTNING

Dessa allmänna villkor motsvarar villkoren i avtal tecknat vid köp av Dropbox Business och/ eller Dropbox Sign(hädanefter kallat: Avtalet) mellan DBX Cloud Solutions Sverige AB (org. nr. 559215-8702, hädanefter kallat: Leverantören) och kunden (hädanefter kallad Kunden). Kunden och Leverantören kallas gemensamt för Parterna. Avtalet bekräftas via esignering eller godkänns via mail.

2. TJÄNSTER

Leverantören erbjuder konsulttjänster samt utbildning i förbindelse med Dropbox Business och Dropbox Sign. Dessa faktureras på löpande räkning eller efter överenskommelse och utförs på plats eller online.

Beskrivning av tjänst

Uppstartspaket:

3 timmar uppstartshjälp till fast pris, pris 4.000 exkl moms.. Eventuellt konsultarbete  utöver detta avtalas separat, pris 1.500 kr per timme exkl moms

Användarstöd:

Användarstöd via epost/videokonferens eller telefon för admins. För användarsupport debiteras ordinariekonsulttaxa.

Konsulttjänster:

Konsulttjänster som förstudie, anpassningar eller migrering, integration, utbildning i samband med Dropbox/ Dropbox Sign vid behov. Pris 1.500 kr per timme exkl moms.

2.1 DROPBOX/ DROPBOX SIGN ABONNEMANG

Dropbox / Dropbox Sign licensabonnemang på tjänsten Dropbox Business (Valbara versioner: Standard/ Advanced/ Enterprise/ Education. Årsvis eller månadsvis) eller Dropbox Sign från Dropbox, Inc.

2.2 UPPSTARTSPAKET

Uppstartspaketet inkluderar tre (3) timmar uppstartshjälp efter Kundens behov – till exempel hjälp med att sätta upp användare, uppsättning av delade mappar, hjälp med Dropboxinstallation på den första datorn, migrering av data från gammal filserver. Om Kunden önskar uppstartshjälp utöver de inkluderade timmarna, avtalas detta separat mellan Parterna.
Uppstartshjälpen sker normalt som en kombination av arbete utfört av Leverantören på uppdrag av Kunden, och assistans där Kunden är involverad i processen per telefon och/eller via fjärrstyrning av Kundens dator.

2.3 ANVÄNDARSTÖD

Användarstöd innebär att Leverantören efter bästa förmåga besvarar supportfrågor och assisterar Kunden med de tjänster som omfattas av Avtalet.

Användarstöd sker enligt den process angiven av Leverantören, normalt per telefon eller e-post, Zoom eller Google Meet.
Dropbox support/ First Line Support skall användas vid generella spörsmål som användning/ funktion av tjänsten. Vid behov av hjälp med installation osv. skall Kunden kontakta Leverantören. Kunden skall även kontakta Leverantören angående andra- och tredjelinjesupport som till exempel fel i Dropboxtjänsten, Leverantören koordinerar då supportärendet med sin distributör och/eller Dropbox, Inc. för att hitta en lösning på uppdrag av Kunden.

Kontakt vid behov av support skall normalt ske vardagar mellan klockan 9.00 och 16.00. Leverantören kan inte garantera att användarstöd kan erbjudas omedelbart. Supportärenden besvaras normalt per telefon eller e-post/ videosamtal innan klockan 14.00 nästa vardag. Leverantören kan inte garantera en lösning på Kundens problem. Premium Support är obligatoriskt på alla abonnemang från och med 1/1 2023 och debiteras med 15 kr per användare/ månad

2.4 KONSULTTJÄNSTER

När Kunden så önskar, kan Leverantören kontrakteras att utföra konsultarbete i relation till Kundens Dropbox installation, som till exempel processkartläggning och processförbättring, standardutbildning/ anpassad kurs, genomgång av mappstruktur. Dessa tjänster avtalas separat mellan Parterna.

3 PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR

3.1 DROPBOX/ DROPBOX SIGN ABONNEMANG

Kunden väljer version enligt nedan, samt antal användarlicenser som gäller vid kontraktsskrivande, och om det är månatlig eller årlig abonnemangssmodell:

  • Standard
  • Advanced
  • Enterprise
  • Dropbox Sign

Minimum antal licenser är tre (3) vid årlig abonnemangsmodell, och 25 vid månatlig abonnemangsmodell.

3.1.1 PRISER

Samtliga priser är exklusive moms. Leverantören äger rätt att justera abonnemangspriset, avhängigt av prishöjningar från våra leverantörer eller valutaförändringar vid tilläggslicenser samt nya avtal. Leverantören kan dock ej ändra priset på användarlicenser som redan är fakturerade under gällande avtalsperiod. En mindre prisjustering gjordes av Leverantören per 20220801.

3.2 UPPSTARTSPAKET

Priset för uppstartspaketet är 4.000 kronor. Arbete utöver detta utförs normalt enligt gällande konsulttaxa för timbaserat arbete (1 500 kronor per timme), och avtalas separat mellan Parterna vid behov.

3.3 GÄLLANDE TIMDEBITERING

Gällande timdebitering:

  • Användarstöd: 1 500 kronor per timme. Faktureras per påbörjad timme. Minimidebitering är 1 timme.
  • Konsulttjänster: 1 500 kronor per timme. Faktureras per påbörjad timme. Minimidebitering är 1 timme.

Vid resa tillkommer kostnad för bil/ tåg/ flyg och ev. hotell. Leverantören äger rätt att ensidigt justera timtaxan.

3.4 BETALNINGSVILLKOR

Samtliga priser i Avtalet och i övrigt angivna av Leverantören anges exklusive moms. Vid eventuella ändringar av skatter och avgifter efter kontraktets upprättande, har Leverantören rätt att justera detta.

Betalningen skall ske inom 15 kalenderdagar från fakturans utställandedatum. Vid sen betalning debiteras förseningsränta i enlighet med lag.

Vid årlig betalningsmodell faktureras Dropboxabonnemanget i förskott årsvis. Första perioden faktureras vid uppstart av abonnemanget. Efterföljande period faktureras tidigast sex veckor innan den nya perioden påbörjas.

Faktura för timbaserat arbete sänds månadsvis i efterskott, om inte Parterna kommit överens om annat.

Vid månatlig abonnemangsmodell, kan Leverantören välja att fakturera tjänsten var tredje månad i stället för varje månad.

4 Giltighet

Abonnemanget tecknas antingen årsvis, eller månadsvis. Första årliga perioden påbörjas från det datum som Leverantören aktiverar Kundens abonnemang.

Kunden förpliktar sig för angivet antal användarlicenser för varje period. För de aktiva användarlicenserna är det möjligt att ändra användarinformation, eventuellt ta bort inaktuella användare och lägga till nya användare. Vid behov av fler licenser under abonnemangsperioden kan Kunden be Leverantören att aktivera ytterligare licenser. Dessa faktureras för den resterande tiden av den innevarande perioden, och ingår i nästa period vid licensförnyelsen. Kunden kan reducera antalet användarlicenser från och med den nästkommande abonnemangsperiod; detta meddelas till Leverantören. Tidsfristen för att meddela en minskning av antalet licenser är tre månader vid årligt abonnemang, och en månad vid månatligt abonnemang.

5 KONTAKTPERSON HOS KUNDEN

Kunden skall namnge en administrativ kontakt och en teknisk kontakt som är Leverantörens primära kontaktpunkter (detta kan gärna vara samma person). Mailadress och telefonnummer till personen ska uppges.

Kunden skall informera Leverantören skriftligen vid eventuella förändringar av kontaktpersoner.

6 AVTALSÄNDRINGAR

Leverantören kan förändra villkoren i detta Avtal (som träder i kraft från och med nästa period), med tre månaders varsel.
Information om förändringar i Avtalet sker, om inget annat avtalats, per e-post till den administrativa kontaktpersonen samt publiceras på Leverantörens webbplats.

7 UPPSÄGNING

Avtalet kan sägas upp av båda Parter. Uppsägning skall ske skriftligen senast en månad före avtalstidens utgång vid årligt abonnemang och senast 30 dagar före avtalstidens utgång vid månatligt abonnemang. Vid utebliven uppsägning anses avtalet förlängt i enlighet med villkoren för årligt respektive månatligt abonnemang med bibehållen uppsägningstid. Vid uppsägning frånfaller ej Kundens bindningstid avseende existerande licenser.

Avtalet skall sägas upp skriftligen till license@cloudsolutions.one (inkl Team namn, Team ID, version, antal) 30 dagar före avtalets förnyelsedatum. Ändringar / uppsägningar efter 30 dagar från förnyelsedatum, innebär automatisk förnyelse. Vid ändringar i antalet licenser ska en skärmdump från kundens Adminkonto (hittas i adminkonsolen under "Insikter") mailas till license@cloudsolutions.one som tydligt visar antalet licenser (observera att supended licenses räknas som aktiva licenser). Utan relevant underlag (skärmdump) godkänns inte en minskning av antalet licenser.

I de fall där Leverantören säger upp Avtalet och Kunden fortsättningsvis önskar behålla Dropbox abonnemanget, skall Leverantören bistå med överflyttning av abonnemanget till Kundens egen administration, så vitt detta är möjligt.

8 TJÄNSTEVILLKOR

Kunden och alla användare hos Kunden omfattas av de vid var tid gällande villkor och betingelser som gäller för tjänsterna, och ansvarar för att följa dessa. Detta gäller både villkor som bestäms av Leverantören, och villkor som bestäms av tredjepartsleverantörer, som Leverantörens Distributör, och Dropbox International samt Dropbox, Inc.

Kunden ansvarar för att information och material som läggs in i tjänsten till abonnemanget är och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Kunden ansvarar även för att informationen är fri från virus, skadlig programvara, trojaner eller maskar som kan vara skadligt.

Kunden äger samtliga rättigheter till tillfört material och information som lagras. Leverantören bearbetar endast detta efter instruktion från Kunden. Leverantören äger inte rätt att dela Kundens information och material med tredje part, om inte Kunden skriftligen godkänner detta.

Kunden äger inte rätt att reproducera, duplicera, kopiera eller sälja vidare tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten utan skriftligt godkännande av Leverantören.
Leverantören garanterar inte att tjänsten uppfyller specifika krav från Kunden, kommer vara utan tillgänglig utan avbrott eller felfri, eller att eventuella fel kommer korrigeras.

9 TYSTNADSPLIKT

Parterna ansvarar för att inte röja information som erhållits från den andra Parten som kan antagas vara konfidentiell. Konfidentiell information kan vara, men inte uteslutande, Parters eller annan Parts samarbetspartners, affärsförbindelser - såsom produktinformation, affärshemligheter, marknadsplaner, kundrelationer, finansiell information, samt övriga förhållande som kan antas vara konfidentiell för Part med hänsyn till dennes verksamhet.

Med konfidentiell information avses ej information som är allmänt känd och tillgänglig samt under förutsättning att denna kännedom ej är en överträdelse av god affärsetik, avtalsbrott eller annan rättsöverträdande handling.

Konfidentiell information ska bara användas av mottagande Part i den utsträckning som är nödvändig. Parterna får endast överföra information till tredje part i den utsträckning det är nödvändigt för genomförande av Avtalet, förutsatt att tredje part åläggs motsvarande sekretessåtagande som i Avtalet.

Bestämmelserna i denna punkt är inte hinder för att Parterna kan använda och utbyta erfarenhet och kompetens som skapas i genomförandet av Avtalet.

10 ERSÄTTNING

Vid Parts överträdelse av Avtalet kan den drabbade Parten kräva ersättning för dokumenterad ekonomisk förlust enligt allmänna principer för kompensation i avtalsvillkor med följande begränsningar:

  1. Indirekta förluster täcks inte. Indirekta förluster inkluderar, men är inte begränsade till, Kundens förlust av vinst av något slag, förlust på grund av strömavbrott, dataförlust, förlust av fordran och krav från tredje part.
  2. Förluster på grund av missbruk, underlåtenhet att följa råd / vägledning osv. täcks inte.
  3. Leverantören kan endast hållas ansvarig om felet beror på grov vårdslöshet från Leverantörens anställdes sida.
  4. Eventuella skadeståndskrav mot Leverantören får under inga omständigheter överskrida den totala ersättning som Kunden betalar till Leverantören under de senaste 12 kalendermånaderna.

11 PERSONUPPGIFTSHANTERING

Leverantören registrerar och behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer information hittar du här.

12 HÄVNINGSRÄTT

Om Kunden avbryter sina betalningar, om en konkurs eller förhandling om tvångsavtal inleds med Kunden, eller om Kundens ekonomiska omständigheter visar sig på annat sätt att Kunden måste antas inte kunna fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet, kan Leverantören säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

13 FORCE MAJEURE

Om genomförandet av Avtalet delvis eller helt väsentligen hindras av omständigheter utanför Parternas kontroll, upphävs Parternas skyldigheter i den utsträckning som förhållandet är relevant och så länge som förhållandet varar. Sådana villkor inkluderar, men är inte begränsade till, strejker, lockouts och alla villkor som enligt svensk lag kommer att betraktas som force majeure.

14 ÖVERLÅTELSE AV AVTAL

Rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet kan inte överlåtas på något sätt till annan utan den andra Partens skriftliga samtycke. Sådant samtycke kan inte nekas utan adekvat anledning. Samtycke krävs dock inte om Avtalet överlåts i sin helhet genom att Leverantören slås samman, flyttar verksamheten eller på annat sätt omorganiserar. Leverantören är fri att använda factoring.

15 TVIST

Tvister angående Avtalet ska i första hand lösas genom förhandling. Om detta misslyckas ska tvisten avgöras genom skiljeförfarande. Ärendet måste inlämnas där Leverantören har sin affärsadress när ärendet inleds vid skiljedomstolen.

16 ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG EFTER AVTALETS UNDERTECKNANDE

Eventuella ändringar och tillägg till Avtalet ska göras skriftligen för att vara giltiga.

17 OMFATTNING UTÖVER DROPBOX BUSINESS OCH DROPBOX SIGN

Om inget annat överenskommits gäller punkt 7-13 i Avtalet i allmänhet förhållandet mellan Kunden och Leverantören. Följaktligen gäller bestämmelserna i dessa punkter även alla andra produkter / tjänster som Kunden köper från Leverantören nu eller i framtiden.